Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky se vztahují a jsou závazné pro obchody uskutečněné na webovém serveru www.najdudarek.cz (internetový obchod či e-shop), na centrále na ulici Žďárského 186, 674 01 Třebíč, případně v dalších internetových obchodech provozovaných Prodávající, a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje jako Prodávající společnost YASHICA s.r.o., IČ 469 80 121, se sídlem Třebíč – Kožichovice, Žďárského 186, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 56909, a na druhé straně vystupuje Kupující.

Veškeré smluvní vztahy vzniklé v rámci těchto Obchodních podmínek jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou subjekt odlišný od Spotřebitele, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obsah

 • Základní ustanovení
 • Sdělení před uzavřením smlouvy
 • 1. Informace o Prodávající
 • 2. Smlouva
 • 3. Ceny
 • 4. Proces objednání, dodací podmínky
 • 5. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Kupujícím Spotřebitelem
 • 6. VIP Zóna
 • 7. Reklamace
 • 8. Ochrana osobních údajů
 • 9. Závěrečná ustanovení

Základní ustanovení

Prodávající je reklamní agentura YASHICA s.r.o., IČ 46980121, se sídlem Třebíč – Kožichovice, Žďárského 186, PSČ 674 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 8088. Společnost YASHICA s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, resp. společnost YASHICA s.r.o. je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím, zákazníkem se rozumí s ohledem na platnou právní úpravu Kupující, který je Spotřebitelem, anebo Kupující Podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávající YASHICA s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Internetovým obchodem, e-shopem se myslí elektronický obchod, provozovaný Prodávající a reprezentovaný souborem internetových stránek www.najdudarek.cz a aplikací elektronického obchodu na internetové doméně www.najdudarek.cz, případně další internetové obchody provozované Prodávající. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně sdělení před uzavřením smlouvy a reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Společnost YASHICA s.r.o. uvádí následující:

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávající;
 3. V případě smluv uzavíraných v rámci těchto obchodních podmínek se nejedná o smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 4. Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaných Prodávající uváděny bez DPH, včetně DPH, a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž v případě osobního odběru v kamenné prodejně Prodávající, je náklad na dodání 0,- Kč;
 5. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v čl. 5, odst. 5.1. těchto Obchodních podmínek;
 6. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávající, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům přístup také ve svém profilu;
 7. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.najdudarek.cz (konverzační okno v pravém dolním rohu stránky), případně se Kupující může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru

1. Informace o Prodávající

1.1 Provozovatel elektronického obchodu, adresa a místo podnikání

YASHICA s.r.o.
Žďárského 186
674 01 Třebíč

IČ: 46980121
DIČ: CZ46980121

Zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: C8088 u Krajského soudu v Brně.

1.2 Kontaktní údaje

Michal Zvěřina
Managing Director
Tel.: 568 823 290
E-mail: zverina@yashica.cz

1.3 Bankovní spojení

Česká republika

Komerční banka

Číslo účtu: 11909711
Kód banky: 0100

Zahraniční platby

SWIFT KÓD: KOMBCZPP
IBAN: CZ60 0100 0000 8627 5933 0207
Variabilní symbol: číslo objednávky

2. Smlouva

2.1 Vznik kupní smlouvy

Je-li Kupujícím Spotřebitel a smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je návrhem k uzavření kupní smlouvy, resp. nabídkou, umístění nabízeného zboží Prodávající na webové stránky provozované Prodávající. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím Spotřebitelem. Prodávající je povinna neprodleně potvrdit obdržení objednávky a to na Kupujícím Spotřebitelem zadaný e-mail, přičemž v případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku je přílohou tohoto potvrzení odkaz na aktuální znění Obchodních podmínek Prodávající. Uvedené potvrzení nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

Je-li Kupujícím Podnikatel, je návrhem k uzavření kupní smlouvy odeslání objednávky Kupujícím a smlouva je v tomto případě uzavřena přijetím této objednávky Prodávající. Prodávající potvrdí objednávku do 24 hodin od jejího doručení, a to na Kupujícím Podnikatelem zadaný e-mail, jinak se má za to, že objednávku nepřijala, Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran či na základě zákonných důvodů.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, je před podáním objednávky Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly do objednávky vloženy, včetně možnosti Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Pokud se jedná o vznik kupní smlouvy uzavírané v kamenné prodejně Prodávající, tento se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.2 Ostatní ujednání

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Vztahy a případné spory vzniklé ze vztahů založených smlouvou, podléhají výhradně právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávající kupní cenu.

Prodávající si v souladu s ust. § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vyhrazuje k věci (zboží) vlastnické právo, Kupující se tedy stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc a to včetně dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího Podnikatele a umožní Kupujícímu Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K odevzdání věci Kupujícímu Spotřebiteli dojde v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, a to i tehdy, projeví-li se později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ačkoliv mu s ní Prodávající umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí také tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popřípadě všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Toto ustanovení se nedotýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4. Proces objednání, dodací podmínky

4.1 Objednávání

Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce zboží.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu) www.najdudarek.cz;

Prodávající v souvislosti s objednáváním doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod (e-shop) prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. Jakmile je objednávka učiněna, Prodávající z důvodu bezpečnosti Kupujícímu doporučuje odhlásit se ze svého profilu.

4.2 Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru na centrále YASHICA s.r.o.;
 2. platba předem bankovním převodem;
 3. platba prostřednictvím systému PayU on-line platební brány;
 4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírečné).

V případě, že Kupující zvolí typ platby „bankovním převodem“, provede platbu na účet uvedený jako „bankovní spojení“. Jako „variabilní symbol“ použije Kupující číslo objednávky. Údaje k platbě obdrží Kupující, po uskutečnění objednávky, na zadaný e-mail.

Způsob platby zboží si Kupující určuje při objednávce a je pouze v jeho kompetenci. Prodávající neurčuje, jakým způsobem bude zboží hrazeno.

4.3 Dodací podmínky

 Osobní odběr – Třebíč, cena: 0,- Kč vč. DPH.
 GLS_ČR bankovním převodem – cena 145 Kč vč. DPH.
 GLS_ČR hotově při předání, dobírkou – cena 145+39 Kč vč. DPH.
 GLS_ČR poplatek za dobírku – vždy +39 Kč.
 Při objednávce nad 5 000 Kč doprava zdarma.
 Info: Kde se balíček nachází můžete sledovat pomocí služby: Sledování balíků
 Před doručením zásilky Vás dopravce obvykle kontaktuje na telefonní číslo uvedené v objednávce. Doba doručení mezi 08:00-18:00.


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Podrobnější informace o reklamaci poškozeného nebo ztraceného zboží v průběhu dopravy lze nalézt na https://gls-group.eu

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@yashica.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou Prodávající.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávající možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.4 Odpovědnost Prodávající

Prodávající odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu Spotřebiteli, že v době, kdy Kupující Spotřebitel věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů;

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu Spotřebiteli nenáleží, pokud Kupující Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující Spotřebitel vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající odpovídá Kupujícímu Podnikateli za vady zboží dle ust. § 2099 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující Prodávající při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady této sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávající, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Kupující Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávající.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující také právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávající na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávající za vady může upravit ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se reklamace.

5. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku Kupujícím Spotřebitelem

Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo;
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat společnost YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, 674 01 Třebíč, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem). Kupující Spotřebitel je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (jenž je zveřejněn zde: www.k-system.cz.uvirt27.active24.cz/download/reklamacni-formular.php). Použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy není povinností Kupujícího Spotřebitele.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávající obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující Spotřebitel odešle zboží zpět Prodávající před uplynutím čtrnácti dnů.

V případě, že se bude jednat o zboží, jež ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Kupující Spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadovány ve výši 1 000,- Kč

Kupující Spotřebitel odpovídá Prodávající za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.

Kupující Spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit mimo jiné od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které Prodávající splnila s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávající a k němuž nemůže dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky mimo VIP Zónu, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující Spotřebitel je povinen spolu vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Na dárky poskytované zcela zdarma nelze uplatňovat jakákoli práva Spotřebitele.

6. VIP Zóna

Kupující mají právo registrovat se do VIP Zóny, přičemž výhody této registrace jsou následující:

 • Ceny pro registrované zákazníky – pokud je u zboží uvedeno „Cena pro registrované“, na tuto cenu má Kupující nárok. Při vložení zboží do košíku bude Kupujícímu Cena pro registrované započtena. Ceny pro registrované patří k nejvýhodnějším na trhu.
 • Akční nabídky – prostřednictvím Newsletteru (4 x do roka) a akčních nabídek (maximálně 1 x měsíčně) bude Kupující v případě, že k tomu dá souhlas při registraci do VIP Zóny, informován o akčních nabídkách Prodávající.

7. Reklamace

7.1 Všeobecná ustanovení

Kupující je povinen seznámit se dostatečným způsobem s těmito obchodními podmínkami včetně, podmínek reklamace před samotným objednáním zboží.

Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami reklamace.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (zejm. faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávající, její identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.

7.2 Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tedy dnem uvedeným v záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba v souladu s ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající může uvedenou zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.3 Záruční podmínky

Pro uplatnění reklamace může Kupující využít tento reklamační formulář. Po jeho vyplnění a odeslání odešle Kupující reklamované zboží na adresu:YASHICA s.r.o.
Žďárského 186
674 01 Třebíč 

Po vyplnění reklamačního formuláře a jeho odeslání obdrží Kupující kopii zmíněného formuláře na e-mailovou adresu, kterou ve formuláři uvedl. Zároveň jedno vyhotovení obdrží také reklamační oddělení Prodávající.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny Prodávající. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, a balík by měl obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), dále Prodávající doporučuje přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen také Kupujícímu Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Prodávající taktéž doporučuje zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Kupující Podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen také Kupujícímu Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití) zejména:

 1. mechanickým poškozením zboží;
 2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo Prodávající nebo výrobcem určeno;
 3. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;
 4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
 6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávající výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávající deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

7.4 Vyřízení reklamace

Je-li Kupující Spotřebitel, o reklamaci rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu Podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající vydá Kupujícímu Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Kupující má při uznané reklamaci právo na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží, v nejnižší možné míře pro bezpečnou zásilku. Tuto částku musí prokazatelně doložit. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na zaplacení výloh spojených se zasláním zboží k reklamaci.

8. Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nebo-li: „GDPR”).

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Prodávající.

Osobní údaje Kupujících jsou zpracovávány pro účely vyřizování objednávek, zasílání objednaného zboží, nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávající po úspěšném splnění smlouvy za účelem marketingu, tvorby databáze kupujících apod., a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech.

Kategorie zpracování osobních údajů jsou adresní a identifikační.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa.

Subjekty údajů jsou Kupující.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávající archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze Prodávající.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Subjekt údajů má dále právo žádat Prodávající o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, a o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Více o zpracování osobních údajů zásady pro ochranu osobních údajů

9. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2016 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek.